avatar 0.00 0.50
avatar 0.00 0.50
avatar 0.00 0.50
avatar 0.00 0.40
avatar 0.00 0.40
avatar 0.00 0.40
avatar 0.00 0.40
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.30
avatar 0.00 0.20